Kutatócsoportok

KUTATÓCSOPORTOK

Környezetvédelmi és környezetbiztonsági kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége során a környezeti elemek (elsősorban talaj, felszíni és felszín alatti víz) biológiai és geokémiai monitoringjára, különös tekintettel a szaprofita közösségek vizsgálatára, illetve a környezeti patogén mikroorganizmusok detektálására, molekuláris biológiai módszerekkel virulencia- és rezisztencia génjeik azonosítására, rokonsági kapcsolataik feltárására koncentrál. Tevékenységi körükbe tartozik a szerves szennyező anyagok, növényvédőszerek biodegradációjára képes mikroorganizmusok izolálása, fermentációja, valamint a lebontási folyamatok nyomon követése molekuláris biológiai módszerekkel és a teljes biodetoxifikáció bizonyítása mikrobiális toxicitás mérésén alapuló vizsgálatokkal. Olyan speciális szakterületekre is kiterjed kutatási tevékenységük, mint a növekvő jelentőségű mikroszennyezők (EMP) és azok környezeti hatásainak vizsgálata, a szennyező anyagok hormon moduláns hatásának mérése, illetve a környezeti eredetű antibiotikum rezisztencia.

ELÉRHETŐSÉG: Szoboszlay.Sandor@mkk.szie.hu

 

Mikrobiális ökotoxikológia kutatócsoport      

A mikrobiális ökotoxikológiai kutatócsoport természetes és mesterséges vegyületek, valamint környezeti minták káros biológiai hatásának mérésével foglalkozik, melyek vizsgálatához mikrobiológiai hatásmérő teszteket használ. Hormonhatás vizsgálatára BLYES/BLYAS/BLYR tesztet, genotoxikus/mutagén hatás kimutatására SOS-Chromo tesztet, sejttoxikus hatás mérésére akut és krónikus Aliivibrio fischeri biolumineszcencia gátlási tesztet valamint Pseudomonas fluorescens talajtoxicitási tesztet alkalmaznak rutinszerűen. Futó kutatási pályázataik keretében elsősorban mikotoxinok, UV-szűrő vegyületek biológiai lebonthatóságát, valamint a káros biológiai hatás megszűntetését, azaz biodetoxifikációját vizsgálják.

ELÉRHETŐSÉG: Cserhati.Matyas@mkk.szie.hu

 

Mikrobiális ökológia kutatócsoport

A kutatócsoport elsősorban molekuláris mikrobiológiai módszerekkel kutatja a különböző ökoszisztémák mikroba közösségeinek összetételét. A csoport fő kutatási területe az alifás és aromás szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti közegek - talaj, talajvíz valamint e közegekben kialakult biofilmek - mikroba közösségeinek feltárása, és a szennyező anyagok mikroaerob körülmények közötti biodegradációjában résztvevő mikroszervezetek azonosítása. A csoport kutatói különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy speciális dúsítási, illetve tenyésztési technikák segítségével izoláljanak olyan baktériumokat, amelyek nagy hatékonysággal képesek az egyszerű aromás vegyületek (benzol, toluol, etil-benzol és xilolok) lebontására. A csoport részt vesz mezőgazdasági talajok és felszíni vizek mikroba közösségeinek vizsgálataiban is.

ELÉRHETŐSÉG: Tancsics.Andras@fh.szie.hu

 

Mikológiai kutatócsoport

A Tanszék mikológiai kutató laboratóriuma a gombáknak a bioszférában való jelenlétével és szerepével foglalkozik, oktatási és kutatási vonatkozásban. Személyi állománya 2 fő kutató és 2 doktorandusz, jelentős technikai segítséggel. Gondozza az Intézet által oktatott tantárgyak mikológiai vonatkozású előadásait és laboratóriumi gyakorlatait, valamint folyamatosan 2-3 végzős hallgató diploma-  ill. szakdolgozatának készítését. Nemzetközi szintű tudományos eredményei elsősorban az extremofil gombáknak a komposztálásban játszott szerepével, valamint a toxinogén penészgombák előfordulásával és biológiájával kapcsolatosak.

ELÉRHETŐSÉG: Dobolyi.Csaba@mkk.szie.hu